Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Nord-Fron kommune

I denne forvaltningsrevisjonen belyste vi ulike områder av kommunens arbeid med å tildele helse- og omsorgstjenester.     Kontrollutvalget hadde registrert at en del brukere hadde uttrykt misnøye med behandlingen de fikk når de søkte om tjenester, og utvalget ønsket bl.a. å vite litt mer om bakgrunnen for dette. Undersøkelsene har hatt dette som utgangspunkt. Det […]

PPT, spesialundervisning og tilrettelagt opplæring

I denne forvaltningsrevisjonen undersøkte vi i hvilken grad PP-tjenesten i Søndre Land kommune bidrar til at elever i grunnskolen får en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger. Problemstillingene vi undersøkte var: I hvilken grad bistår PPT skolene med systemrettet arbeid for å legge opplæringen til rette for elever med særlige behov I hvilken […]

Revisjon av kommunenes årsregnskap er i godt i gang

Illustrasjon med to ansatte foran pc-ene

Vi er nå inne i den mest interessante og hektiske perioden av året. 24 av våre 25 eierkommuner har levert sine årsregnskaper og revisjon av årsregnskapene er godt i gang. Kommunene er store komplekse organisasjoner som gjenspeiles i regnskapet.   Fagområdet regnskapsrevisjon har i dag 14 medarbeidere. I 2023 ble det levert 158 beretninger for […]

Eierskapskontroll – Lillehammer kommune

Kontrollutvalget i Lillehammer kommune ba Innlandet Revisjon IKS om å gjennomføre en eierskapskontroll der vi skulle undersøke i hvilken grad kommunen utøver sitt eierskap i samsvar med anerkjente eierskapsprinsipper og vedtatt eierskapspolitikk. Kontrollutvalget ønsket også at revisjonen så på avtaleverket i forbindelse med styreverv og skillet mellom næringsavfall og husholdningsavfall i GLØR IKS. Aktuelle eierskapsprinsipper […]

Forvaltningsrevisjon Eidsivakonsernet

I 2019 ble det avtalt at Hafslund og Eidsiva skulle slås sammen til dagens Eidsivakonsern.  «Gamle» Eidsiva var eid av kommuner og fylkeskommuner i Innlandet. I dag eier Oslo kommune gjennom Hafslund 50 % og kommuner/fylkeskommunen i Innlandet eier gjennom Innlandet Energi Holding ca. 50 %. (Åmot kommune eier sine aksjer i Eidsiva direkte.) Formålet […]

Forvaltningsrevisjon om fylkeskommunen som vegeier

Forside forvaltningsrapport

Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan Innlandet fylkeskommune følger opp Handlingsprogram for fylkesveger 2022 – 2025 og ivaretar sin rolle som innkjøper på vegområdet. Handlingsprogram for fylkesveger er det sentrale plandokumentet for fylkesvegene. Når fylkeskommunen drifter, vedlikeholder og investerer i fylkesvegene, går det meste av midlene til innkjøp av varer og tjenester.  Det […]

Vi har styrket laget!

Bilde av Anne og Astrid

Nå på nyåret har vi fått to nye dyktige kollegaer. Astrid Gerdts er ansatt som forvaltningsrevisor og begynte 2. januar. Astrid er utdannet sosionom og har en mastergrad i helseledelse, helseøkonomi og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Hun har flere videreutdanninger, blant annet innen helserett, innovasjon i offentlig sektor og kommunikasjonsrådgivning. Astrid har arbeidet mye med tverrfaglig […]

Forvaltningsrevisjon om PPT i Valdreskommunene

Bilde av PPT-rapport i Valdres

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet var å undersøke i hvilken grad PP-tjenesten bidrar til at elever i grunnskolene i Valdres får en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger. Informasjon ble innhentet gjennom intervjuer, spørrebrev, dokumenter, stikkprøver av elevmapper og en spørreundersøkelse sendt ut til foresatte til elever med vedtak om spesialundervisning. Undersøkelsene våre viste blant […]

Informasjon til nye kontrollutvalg

Bilde av et kontrollutvalg

I alle kommuner er de nye kontrollutvalgene i gang med sine møter og oppgaver. Innlandet revisjon er invitert til å gi en introduksjon til de nye kontrollutvalgene om selskapet, hva revisjon er og hvordan samhandlingen med kontrollutvalgene fungerer. Enkelte kontrollutvalg har regionale samlinger der flere kontrollutvalg er samlet til felles opplærings- og informasjonsdag, mens andre […]

Førjulsmøte med kontrollutvalgssekretariatene

Bilde av kontorbygget på Lillehammer

Innlandet revisjon har hatt et hyggelig førjulsmøte med kontrollutvalgssekretariatene. Med på møtet var Kari Louise Hovland, Kjetil Solbrækken, Anne-Marte Før og Elin Marit Andgard som til sammen er sekretærer for 25 av de kontrollutvalgene vi er revisor for. På møtet ble det både utvekslet synspunkter og erfaringer fra året som har gått og diskutert hvordan […]

Hopp rett ned til innholdet