Vi søker personal- og administrasjonsrådgiver

Selskapet har de senere årene vært i sterk vekst, og vi har nå opprettet en stilling som personal- og administrasjonsrådgiver. Arbeidsoppgavene vil både være knyttet til løpende saksbehandling innen HR, HMS og administrasjon, og til organisasjonsutvikling.  Andre arbeidsoppgaver kan også være aktuelle. Du kan lese mer om stillingen her.

Vi søker regnskapsrevisor

Hvis du ønsker en spennende, allsidig og samfunnsnyttig revisorjobb er Innlandet Revisjon IKS stedet for deg. Kommunene og fylkeskommunen forvalter store verdier og yter viktige oppgaver for innbyggerne. Hos oss får du stor frihet til å påvirke egen arbeidsdag, gode kurs- og etterutdanningsmuligheter og fleksibel arbeidstid med mulighet for delvis hjemmekontor. I perioden februar til […]

Forvaltningsrevisjon om integrering av flyktninger i Gjøvik

Revisjonen har undersøkt Gjøvik kommunens arbeid med å bosette flyktninger og å gi deltakelse i introduksjonsprogrammet. Informasjon innhentet gjennom dokumentanalyse, intervjuer, og gjennomgang av dokumentasjonen i et utvalg digitale saksmapper viser blant annet at: Det er grunn til å tro at flyktningene som bosettes i Gjøvik får boveiledning tilpasset sitt behov. Kommunen har gode rutiner […]

Forvaltningsrevisjon om oppfølging av elever med behov for spesialundervisning i Innlandet fylkeskommune

Innlandet revisjon IKS konkluderer med at fylkeskommunens oppfølging av elever med behov for spesialundervisning i hovedsak er i overensstemmelse med lov, forskrift og nasjonale føringer. Informasjon innhentet gjennom kartlegging, dokumentanalyse, intervju, spørsmål og spørreundersøkelse viser blant annet at: Innlandet fylkeskommune har arbeidet aktivt for å få på plass rutiner og maler etter sammenslåingen av tidligere […]

Forvaltningsrevisjon om organisering av spesialundervisning i Innlandet fylkeskommune

Revisjonen konkluderer med at fylkeskommunens organisering av opplæringstilbudet til elever med spesialundervisning i hovedsak er i overensstemmelse med lov, forskrift og nasjonale føringer. På bakgrunn av informasjon innhentet gjennom dokumentanalyse, kartlegging, intervjuer og spørreundersøkelse, viser vi blant annet at: Det er store variasjoner mellom skolene i hvor mange av elevene med spesialundervisning som får opplæring […]

Forslag til endringer i IKS-loven

Bilde av Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har nå kommet med lovproposisjon til Stortinget med forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Der foreslås det at alle IKS som er omfattet av offentlighetsloven skal ha åpne møter i representantskapet, men man går ikke videre med forslaget om krav til åpne styremøter. Regjeringen foreslår å lovfeste at […]

Veileder for kontrollutvalgets påseansvar

NKRF-Kontroll og revisjon i kommunene fastsatte ny veileder for kontrollutvalgets påseansvar i sitt styremøte 6. desember 2022. Denne erstatter tidligere veileder for hhv. regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalgets påseansvar er regulert i kommuneloven og kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften. Ansvaret innebærer at utvalget blant annet skal påse at en rekke oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, revisjon og eierskapskontroll blir gjort. Kontrollutvalget skal […]

Forvaltningsrevisjon – Kommunedirektørens internkontroll i Valdres-kommunene

Kontrollutvalgene i de seks kommunene i Valdres bestilte våren 2022 hver sin forvaltningsrevisjon knyttet til kommunedirektørens internkontroll. Problemstillingene skulle være like. Internkontroll handler om at kommuneadministrasjonen må ha orden i eget hus, og ansvaret for dette ligger til kommunedirektøren.  Innlandet Revisjon valgte følgende problemstillinger: 1) I hvilken grad har kommunedirektøren etablert et overordnet system for internkontroll? 2) I […]

Forvaltningsrevisjon – Psykiske helsetjenester til ungdom i Lunner

Revisjonen har undersøkt helsetilbudet til ungdom med psykiske helseplager i Lunner kommune og hvordan tilbudet fungerer. Ettersom målgruppen ofte har behov for bistand fra flere tjenester, så revisjonen særlig på samarbeidet og samordningen mellom tjenestene. Kontrollutvalget ønsket et brukerperspektiv på undersøkelsen, og revisjonen innhentet derfor informasjon fra personer som yter hjelpetjenestene og ungdom med erfaring […]

Kontrollutvalgskonferansen 2023

NKRF inviterte til Kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 1. og 2. februar. Målgruppen var blant annet kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer og revisorer. Om lag 450 personer var samlet og fikk servert mange interessant foredrag. Flere av temaene var knyttet til åpenhet, ytringsfrihet og demokrati. Det var også andre faglige temaer som «Hva er barnevernsløftet?», «Cybersikkerhet i norske kommuner» og […]

Hopp rett ned til innholdet