Vi søker regnskapsrevisor

Hvis du ønsker en spennende, allsidig og samfunnsnyttig revisorjobb er Innlandet Revisjon IKS stedet for deg. Kommunene og fylkeskommunen forvalter store verdier og yter viktige oppgaver for innbyggerne. Hos oss får du stor frihet til å påvirke egen arbeidsdag, gode kurs- og etterutdanningsmuligheter og fleksibel arbeidstid med mulighet for delvis hjemmekontor. I perioden februar til […]

Forslag til endringer i IKS-loven

Bilde av Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har nå kommet med lovproposisjon til Stortinget med forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Der foreslås det at alle IKS som er omfattet av offentlighetsloven skal ha åpne møter i representantskapet, men man går ikke videre med forslaget om krav til åpne styremøter. Regjeringen foreslår å lovfeste at […]

Veileder for kontrollutvalgets påseansvar

NKRF-Kontroll og revisjon i kommunene fastsatte ny veileder for kontrollutvalgets påseansvar i sitt styremøte 6. desember 2022. Denne erstatter tidligere veileder for hhv. regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalgets påseansvar er regulert i kommuneloven og kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften. Ansvaret innebærer at utvalget blant annet skal påse at en rekke oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, revisjon og eierskapskontroll blir gjort. Kontrollutvalget skal […]

Forvaltningsrevisjon – Kommunedirektørens internkontroll i Valdres-kommunene

Kontrollutvalgene i de seks kommunene i Valdres bestilte våren 2022 hver sin forvaltningsrevisjon knyttet til kommunedirektørens internkontroll. Problemstillingene skulle være like. Internkontroll handler om at kommuneadministrasjonen må ha orden i eget hus, og ansvaret for dette ligger til kommunedirektøren.  Innlandet Revisjon valgte følgende problemstillinger: 1) I hvilken grad har kommunedirektøren etablert et overordnet system for internkontroll? 2) I […]

Forvaltningsrevisjon – Psykiske helsetjenester til ungdom i Lunner

Revisjonen har undersøkt helsetilbudet til ungdom med psykiske helseplager i Lunner kommune og hvordan tilbudet fungerer. Ettersom målgruppen ofte har behov for bistand fra flere tjenester, så revisjonen særlig på samarbeidet og samordningen mellom tjenestene. Kontrollutvalget ønsket et brukerperspektiv på undersøkelsen, og revisjonen innhentet derfor informasjon fra personer som yter hjelpetjenestene og ungdom med erfaring […]

Kontrollutvalgskonferansen 2023

NKRF inviterte til Kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 1. og 2. februar. Målgruppen var blant annet kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer og revisorer. Om lag 450 personer var samlet og fikk servert mange interessant foredrag. Flere av temaene var knyttet til åpenhet, ytringsfrihet og demokrati. Det var også andre faglige temaer som «Hva er barnevernsløftet?», «Cybersikkerhet i norske kommuner» og […]

Boka «Kontroll og revisjon i kommunal sektor» er kommet i ny utgave

Boka «Kontroll og revisjon i kommunal sektor» er kommet i ny utgave. Det framgår av forordet at det siden forrige utgave er kommet ny kommunelov med tilhørende forskrift om kontroll og revisjon. Ett av målene med den nye loven var å styrke den kommunale egenkontrollen. Boka er oppdatert i tråd med ny lov og forskrift […]

Lederne for kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdal har hatt felles møte

Lederne i kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdal hadde sitt første møte med den nye sekretæren, Elin Marit Andgard, 19. januar. De drøftet blant annet bestilling av felles foranalyse om datasikkerhet i skolene og oppfølging av revisjonsrapporten knyttet til Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter. Innlandet revisjon var med på deler av møtet. På bildet sees lederne for kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdalen. […]

Ny nettside

Innlandet Revisjon har fått ny nettside som tilfredsstiller kravene til universell utforming. Nettsiden inneholder bl.a. en oversikt over de siste rapportene vi har laget, informasjon om våre  ansatte og våre tjenester. Universell utforming innebærer at siden har en knapp for å tilpasse størrelse på tekst, kontrast og font.

Førjulsmøte

Innlandet Revisjon samarbeider med fem ulike kontrollutvalg. Den 19. desember var disse invitert til førjulsmøte. Elin Marit Angard som begynner i et vikariat som kontrollutvalgssekretær for kommunene i Nord-Gudbrandsdal 1.1.23, var også med. Temaene i møtet var: Vi hadde også en dialog om hvordan få til en god overgang mellom nytt og gammelt kontrollutvalg og […]

Hopp rett ned til innholdet