Forvaltningsrevisjon om PPT i Valdreskommunene

Bilde av PPT-rapport i Valdres

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet var å undersøke i hvilken grad PP-tjenesten bidrar til at elever i grunnskolene i Valdres får en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger. Informasjon ble innhentet gjennom intervjuer, spørrebrev, dokumenter, stikkprøver av elevmapper og en spørreundersøkelse sendt ut til foresatte til elever med vedtak om spesialundervisning. Undersøkelsene våre viste blant […]

Vi har styrket laget!

Bilde av Anne og Astrid

Nå på nyåret har vi fått to nye dyktige kollegaer. Astrid Gerdts er ansatt som forvaltningsrevisor og begynte 2. januar. Astrid er utdannet sosionom og har en mastergrad i helseledelse, helseøkonomi og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Hun har flere videreutdanninger, blant annet innen helserett, innovasjon i offentlig sektor og kommunikasjonsrådgivning. Astrid har arbeidet mye med tverrfaglig […]

Informasjon til nye kontrollutvalg

Bilde av et kontrollutvalg

I alle kommuner er de nye kontrollutvalgene i gang med sine møter og oppgaver. Innlandet revisjon er invitert til å gi en introduksjon til de nye kontrollutvalgene om selskapet, hva revisjon er og hvordan samhandlingen med kontrollutvalgene fungerer. Enkelte kontrollutvalg har regionale samlinger der flere kontrollutvalg er samlet til felles opplærings- og informasjonsdag, mens andre […]

Førjulsmøte med kontrollutvalgssekretariatene

Bilde av kontorbygget på Lillehammer

Innlandet revisjon har hatt et hyggelig førjulsmøte med kontrollutvalgssekretariatene. Med på møtet var Kari Louise Hovland, Kjetil Solbrækken, Anne-Marte Før og Elin Marit Andgard som til sammen er sekretærer for 25 av de kontrollutvalgene vi er revisor for. På møtet ble det både utvekslet synspunkter og erfaringer fra året som har gått og diskutert hvordan […]

Forvaltningsrevisjon om psykisk helse og rus – forebyggende arbeid rettet mot ungdom

Formålet med prosjektet har vært å undersøke Lillehammer kommunes arbeid med å forebygge og fange opp rusmisbruk og psykiske plager hos ungdom. Vi har undersøkt om kommunens forebyggende tjenester og tiltak for ungdom med problemer innen psykisk helse og rus er innrettet i samsvar med krav og anbefalinger, og hvordan disse tjenestene fungerer. Vi undersøkte […]

Forvaltningsrevisjon om Øyer kommunes behandling av varslingssaker på systemnivå

I denne revisjonen undersøkte vi Øyer kommunes behandling av varslingssaker på systemnivå. Problemstillingene var i hvilken grad Øyer kommune har tilrettelagt for en god varslingskultur, har et velfungerende varslingssystem og om kommunen hadde behandlet varslingssaker i tråd med egne varslingsrutiner og andre saksbehandlingskrav. For å undersøke dette gjennomgikk vi blant annet samtlige varslingssaker kommunen hadde […]

Innlandet Revisjon har fått godkjent på kvalitetskontroll

Innlandet revisjon har i høst hatt kvalitetskontroll. Vi fikk gode tilbakemeldinger på revisjonen vi har gjort.                                           NKRF er en faglig interesseorganisasjon for kontroll og revisjon i kommunene som blant annet gjennomfører kvalitetskontroller. Kontrollene skal sikre […]

Ny veileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om interkommunalt samarbeid

Bilde av forsiden til veilederen

Kommunal- og distriktsdepartementet har utarbeidet en veileder om regelverket for interkommunalt samarbeid som følger av kommuneloven. Veilederen gjør rede for reglene for vertskommunesamarbeid, kommunalt oppgavefelleskap og interkommunalt politisk råd. I tillegg har veilederen generelle kapitler om muligheter og begrensninger for interkommunalt samarbeid og kjennetegn på ulike samarbeidsmodeller. Lovlige samarbeidsformer for kommunene jf. Kommuneloven §17-1 er: […]

Innlandet revisjon ser fram til å samarbeide med nye de kontrollutvalgene

Nå har kommunene valgt sine nye kontrollutvalg. Det er mange nye medlemmer i utvalgene, men også en del som har erfaring fra kontrollutvalgsarbeid tidligere. Å være medlem av et kontrollutvalg er en viktig oppgave. Utvalget er avgjørende for en velfungerende egenkontroll i kommunen. Vi i Innlandet revisjon ser fram til å samarbeide med alle de […]

Forvaltningsrevisjon om integrering av flyktninger i Gjøvik

Revisjonen har undersøkt Gjøvik kommunens arbeid med å bosette flyktninger og å gi deltakelse i introduksjonsprogrammet. Informasjon innhentet gjennom dokumentanalyse, intervjuer, og gjennomgang av dokumentasjonen i et utvalg digitale saksmapper viser blant annet at: Det er grunn til å tro at flyktningene som bosettes i Gjøvik får boveiledning tilpasset sitt behov. Kommunen har gode rutiner […]

Hopp rett ned til innholdet