Frister i økonomiforskriften § 17(1):

  • Framleggelse av regnskap 22. februar
  • Fastsettelse av årsregnskap og årsberetning av rådet og undertegnes av valgt leder og daglig leder innen 20. mars
  • Revisjonsberetning 30. april

Aktuelle lenker og omtale på nettsidene til KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter):

Årsbudsjett

Organ for soknet på kommunenivå skal hvert år fremme ett samlet forslag til kommunen om bevilgninger over kommunens budsjett til den kirkelige virksomheten i kommune samt forlag til bevilgninger i økonomiplanperioden.

Kirkelig fellesråd og menighetsråd skal utarbeide årsbudsjett. Forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke §§ 8, 9, 10 og 11 gir regler for årsbudsjettet. Kirkelig fellesråd og menighetsråd skal vedta årsbudsjettet innen årets begynnelse, eller senest en måned etter at kommunens bevilgninger er kjent. Sognets organer vedtar selv årsbudsjettet. Endringer i årsbudsjettet skjer slik som økonomireglementet bestemmer.

Årsbudsjettet er en bindende plan for rådets midler og anvendelsen av disse i budsjettåret.

Årsregnskap og årsrapport

Kirkelig fellesråd og menighetsråd skal utarbeide årsregnskap og årsrapport jf. Forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke § 12 til § 17. Forskriften gir regler for årsregnskapets innhold, bokføring, klassifisering og måling av eiendeler og gjeld, noter til regnskapet, årsavslutning, regnskapsfrister og behandling.

Det er sognets organer som selv vedtar årsregnskapet. Vedtaket må angi disponeringen av regnskapsmessig mindreforbruk eller dekning av regnskapsmessig merforbruk .

Hopp rett ned til innholdet