Krav til årsregnskap for fjellstyrer

Fjellstyrene skal utarbeide regnskap i henhold til:

Avleggelse av årsregnskapet

Årsregnskapet og eventuell årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer og eventuelt daglig leder jf. regnskapsloven § 3-5 1. ledd

Rundskrivet 1/2003 om Fjellstyrenes regnskap og revisjonsordning gir nærmere krav til regnskapet og revisjonen:

 • Kontoplan, rundskriv punkt 2.1
  Statskog kontoplan for fjellstyrer vedlegg til rundskriv 1/2003 skal benyttes.
 • Tilskudd til allmennyttige formål, rundskriv punkt 2.2.
  Regnskapet skal vise om det er eller ikke er bevilget tilskudd til allmennyttige formål, kopi av fjellstyrets vedtak om tilskudd samt eventuell godkjennelse fra Statskog.
 • Kostnader knyttet til refusjonsordningen, rundskriv punkt 2.3.
  Staten yter i henhold til Fjelloven § 36 tilskudd til godkjente oppsynsordninger. Regnskapet eller vedlegg til regnskapet skal vise kostnader for oppgaver som gir grunnlag for refusjon.
 • Timelister, rundskriv punkt 3
  Oppsyn/sekretær skal føre fortløpende timelister. Timelistene er en del av regnskapsmaterialet. Punktet i rundskrivet viser krav til føring av timelister.
 • Innsending av regnskap og revisjonsberetning til Statskog SF, rundskriv punkt 5
  Fjellstyrene skal oversende ferdig revidert regnskap som er godkjent av fjellstyret, sammendrag av timelister for året og revisjonsmelding til Statskog SF innen 1. april.

Årsberetning

Fjellstyrer er små foretak som ikke har krav til å utarbeide årsberetning etter regnskapsloven. Fjellstyre kan uansett velge å utarbeide en redegjørelse om foretakets virksomhet mv. som oppfyller kravene eller en redegjørelse som ikke oppfyller kravene i regnskapsloven § 3-3a. Dersom fjellstyret velger å utarbeide årsberetning som oppfyller kravene i regnskapsloven § 3-3a bør det presiseres i første setning i årsberetningen.

For mer detaljert omtale av regelverket for regnskap og årsmelding anbefales det å se i Norges fjellstyresambands håndbok.

Hopp rett ned til innholdet