Fristen for kommunedirektørens/fylkeskommunedirektørens avleggelse av årsregnskapet er 22. februar jf. kommuneloven § 14-6. Kommuneloven § 14-6 gir regler for hva regnskapet skal inneholde og grunnleggende prinsipper for regnskapsføringen.

Det skal utarbeides følgende årsregnskap:

 1. Regnskap for kommunekassen eller fylkeskommunekassen
 2. Regnskap for hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak
 3. Regnskap for annen virksomhet som er en del av kommunen eller fylkeskommunen som rettssubjekt, og som skal ha eget regnskap i medhold av lov eller forskrift
 4. Samlet regnskap for kommunen eller fylkeskommunen som juridisk enhet

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. kapittel 10 gir nærmere regler for konsolidert årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner.

Årsregnskapet er offentlig fra det tidspunkt det er avlagt og oversendt revisjonen.

Årsberetningen skal utarbeides av kommunedirektøren/fylkeskommunedirektøren og avgis innen 31. mars jf. kommuneloven § 14-7:

 • Årsberetning for kommunens eller fylkeskommunens samlete virksomhet
 • Redegjøre for forhold som er viktige for å bedømme økonomisk resultat og stilling, og om den økonomiske utviklingen ivaretar handleevnen over tid
 • Redegjøre for vesentlige budsjettavvik, også avvik fra premissene for bruk av bevilgningene
 • Klargjør at årsberetningen også omfatter måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold
 • Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
 • Den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
 • Hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26

Obligatoriske budsjett- og regnskapsoppstillinger

 • Bevilgningsoversikter – drift (§ 5-4) Bevilgningene skal spesifiseres for de enkelte budsjettområdene i del 2. Nettosummen av bevilgningene skal tilsvare beløpet på post 6 etter første ledd.
 • Bevilgningsoversikter – investering (§ 5-5) Post 1-4 spesifiseres i del 2. Oppstillingen må samsvare med inndelingen av budsjettområder.
 • Økonomisk oversikt etter art – drift (§ 5-6)
 • Oversikt over gjeld og vesentlige forpliktelser (§ 5-7) – kun budsjett og økonomiplan. Bestemmelsen innebærer at økonomiplanen og årsbudsjettet skal inneholde en oversikt over den årlige utviklingen i gjeld (lån) og andre vesentlige langsiktige forpliktelser (leieavtaler, forpliktelser til å yte tilskudd, og liknende) i den perioden som økonomiplanen eller årsbudsjettet gjelder for. Forskriften regulerer ikke hvordan dette skal stilles opp.
 • Balanseregnskap (§ 5-8) – kun årsregnskapet.
 • Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner (§ 5-9) – kun i årsregnskapet. Bestemmelsen stiller krav om at det skal gis en oversikt over de disposisjonene som er foretatt ved regnskapsavslutningen etter reglene i forskriften kapittel 4, både for driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Det vises til veilederen til budsjett- og regnskapsforskriften for detaljert beskrivelse for hva oversikten skal vise.

Behandling av årsregnskapet

Årsregnskap og årsberetning skal behandles i henhold til kommuneloven § 14-3 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget senest 30. juni. Revisor skal avgi revisjonsberetning til kommunestyret/fylkestinget senest 15. april jf. kommuneloven § 24-8.

Henvisninger til aktuelt regelverk

Kommuneloven

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften)

Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner

Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften)

Bokføringsloven

Lov om offentlige anskaffelser

Lov om merverdiavgift

Merverdiavgiftskompensasjonsloven

Skattebetalingsloven

 • Lønns- og pensjonskostnader RF-1022
  Fra og med 2023 trenger ikke virksomhetene som ikke er skattepliktige å utarbeide kontrolloppstillingen. Virksomheter som sender inn Skattemelding med næringsspesifikasjon skal fortsatt levere kontrolloppstillingen og få den attestert av revisor. Det anbefales likevel at lønnsopplysninger i regnskapet avstemmes mot innrapporterte lønnsopplysninger.

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk, GKRS

Hopp rett ned til innholdet