Forvaltningsrevisjon er å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Forvaltningsrevisjon gjennomføres som prosjekter. Prosjektene kan rette seg mot alle kommunens tjenesteområder for å undersøke om kommunens praksis er i henhold til regelverk, føringer og vedtak i kommunestyret.  

Formålet med en forvaltningsrevisjon kan være å:

  • bidra til økt effektivitet og måloppnåelse i kommunene
  • sikre at kommunene driver i samsvar med gjeldende regelverk
  • bidra til læring og forbedring av kommunens virksomhet


Det er kontrollutvalget i kommunen som bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekter. Valg av tema skjer på bakgrunn av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon som baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderinger er å finne ut hvor risiko for feil og mangler er størst. Kontrollutvalget kan også bestille revisjon basert på hendelser i kommunen.

Forvaltningsrevisjon gjennomføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og standarder på området. RSK 001 – standard for forvaltningsrevisjon  er utarbeidet av NKRF. Standarden angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon, og består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon. 

Revisjonen er en del av kommunenes egenkontroll, men ligger utenfor den administrative internkontrollen. Forvaltningsrevisjon er en kontrollmekanisme for politikerne overfor kommunens administrasjon, og skal bidra til læring og forbedring.

Hopp rett ned til innholdet