Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om kommunen eller fylkeskommunen forvalter sine eierinteresser i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. Eierskapskontroll er vanligvis en enklere kontrollform enn forvaltningsrevisjon.

Eierskapskontroller gjennomføres i henhold til RSK 002 – standard for eierskapskontroll utarbeidet av NKRF. Denne standarden angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i eierskapskontroll.

Det er kontrollutvalget som bestiller eierskapskontroller.
Kontrollutvalget skal på samme måte som for forvaltningsrevisjoner lage en plan for eierskapskontroller, og en bestilling av eierskapskontroll skjer normalt ut fra denne planen. Planen baserer seg på en risiko- og vesentlighetsvurdering.
 

Hopp rett ned til innholdet