Forvaltningsrevisjonsrapport – Felles barneverntjeneste i Valdres

Målet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke i hvilken grad vertskommunen og samarbeidskommunene har et systematisk og godt samarbeid om barnevernet og å kartlegge status for utfordringer barneverntjenesten står ovenfor når det gjelder kapasitet og kompetanse. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Saksbehandling og journalføring i Horisont miljøpark

Formålet med prosjektet er å vurdere hvorvidt Horisont Miljøpark IKS fatter enkeltvedtak, fører postjournal og behandler innsynskrav i samsvar med gjeldende regelverk. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Det interkommunale barnevernet i Vang og Vestre Slidre

Målet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke i hilken grad vertskommunen og samarbeidskommunen Van har et systematisk og godt samarbeid om barnevernet samt å kartlegge status for utfordringer barnevernet står overfor når det gjelder kapasitet, kompetanse og rekruttering. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport, Gjøvik – Land Barnevern

Formålet med revisjonen er å undersøke i hvilken grad barnevernet har lyktes i å etablere en tjeneste som oppfyller samarbeidsavtalens krav til tjenesten og å kartlegge status samt utvikling i ressursbruk og saksmengde før og etter etableringen av Gjvøik og Land barneverntjeneste. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Eierskapskontroll, Innlandet fylkeskommune

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke i hvl\ilken grad Innlandet fylkeskommunes eierskap utøves i samsvar med vedtatte eierstrategier. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Kontraktsoppfølging, Jevnaker kommune

Formålet med revisjonen er å undersøke om Jevnaker har tilfredsstillende rutiner og praksis for kontraktsoppfølging. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Elevdokumentasjon og tilgangstyring i VGS, Innlandet fylkeskommune

Formålet med revisjonen er å sette fokus på tilgasstyring i utvalgte IKT-systemer i videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Informasjonssikkerhet i IKT- systemer, Innlandet fylkeskommune

Formålet med revisjonen er å sette fokus på informasjonssikkerhetsarbeidet i fylkeskommunen og hvordan fylkeskommunen sikrer inforamson i utvalgte IKT-systemer. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.