Vi søker Regnskapsrevisor

Hvis du ønsker en utfordrende, allsidig og meningsfylt revisorjobb er Innlandet Revisjon IKS stedet for deg. Kommunene og fylkeskommunen forvalter store verdier og yter viktige oppgaver for innbyggerne. Vi bruker revisjonsverktøyet Visma Descartes og har fjerntilgang til kommunenes regnskapssystemer.

Vi søker en person med master eller bachelorgrad innen revisjons og/ eller økonomi samt god IT-kompetanse. Se utlysningstekst.

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykisk helse barn og une, Gran kommune

Formålet med revisjon er å vurdere om kommunen har etablert et tilbud og samarbeid omkring unge med psykiske vansker/ lidelser som er i samsvar med regelverk, statlige føringer, kommunale målsettinger og vedtak. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Brukermedvirkning i hjemmetjenesten, Øyer kommune

Formåhlet med revisjonen har vært  å undersøke om Øyer kommune har systemer og rutiner for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning i hjemmebaserte tjenester, og om erfaringer fra pasienter/brukere og pårprende blir bukt til å planlegge og forbedre tjenestene. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Helsesamarbeidet Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter

Formålet med revisjonen er å evaluere helsesamarbeidet knyttet til NGLMS. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Planlegging og gjennomføring av investeringer, Nord-Fron

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om kommunen har tilfredsstillende styring med planlegging og gjennomføring av større investeringsprosjekter. Rapporten er lagret under fane for forvalningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Felles barneverntjeneste i Valdres

Målet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke i hvilken grad vertskommunen og samarbeidskommunene har et systematisk og godt samarbeid om barnevernet og å kartlegge status for utfordringer barneverntjenesten står ovenfor når det gjelder kapasitet og kompetanse. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Saksbehandling og journalføring i Horisont miljøpark

Formålet med prosjektet er å vurdere hvorvidt Horisont Miljøpark IKS fatter enkeltvedtak, fører postjournal og behandler innsynskrav i samsvar med gjeldende regelverk. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Det interkommunale barnevernet i Vang og Vestre Slidre

Målet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke i hilken grad vertskommunen og samarbeidskommunen Van har et systematisk og godt samarbeid om barnevernet samt å kartlegge status for utfordringer barnevernet står overfor når det gjelder kapasitet, kompetanse og rekruttering. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.