Illustrasjon med to ansatte foran pc-ene

Finansiell revisjon

Vår hovedoppgave er å bekrefte at årsregnskapet og årsberetningen ikke inneholder vesentlige feil eller mangler, og at det er i samsvar med lover, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Vi kontrollerer også at budsjettallene i årsregnskapet er i overenstemmelse med vedtatt budsjett og at eventuelle vesentlige avvik er forklart i årsberetningen. Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.

En sentral oppgave er også å vurdere om ledelsen har sørget for tilstrekkelig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, og at det er etablert en tilfredsstillende økonomisk intern kontroll.

Revisjon av eierkommunenes regnskap utgjør den største oppdragsmengden vår. I tillegg reviderer vi regnskapene til kommunale foretak, interkommunale selskaper, kirkelige fellesråd og menighetsråd, fjellstyrer, stiftelser og legater.

Årshjul

For finansiell revisjon deler vi året inn i tre hovedperioder:


Særattestasjoner

Særattestasjoner er en uavhengig bekreftelse på økonomiske forhold som er pålagt ved lov eller av tilskuddsgiver. Eksempelvis gjør vi terminvise attestasjoner på momskompensasjon, årlig attestasjon på ressurskrevende tjenester og ulike prosjektmidler.

Lenker til de ulike områdene:

 

Hopp rett ned til innholdet