Kontrollutvalgene i de seks kommunene i Valdres bestilte våren 2022 hver sin forvaltningsrevisjon knyttet til kommunedirektørens internkontroll. Problemstillingene skulle være like.

Internkontroll handler om at kommuneadministrasjonen må ha orden i eget hus, og ansvaret for dette ligger til kommunedirektøren. 

Innlandet Revisjon valgte følgende problemstillinger:

1) I hvilken grad har kommunedirektøren etablert et overordnet system for internkontroll?

2) I hvilken grad blir interkontrollen fulgt opp?

Under den første problemstillingen undersøkte vi om kommunen hadde sektorovergripende reglement og rutiner som var oppdatert, dokumentert og
tilgjengelige. Internkontrollen skal være risikobasert, og vi undersøkte derfor også om kommunedirektøren hadde hatt fokus på å identifisere risiko som kunne
gjøre at kommunen ikke klarte å oppfylle krav som stilles til virksomheten. Videre undersøkte vi om kommunene hadde et system for å håndtere avvik.

Gode systemer er i seg selv ikke tilstrekkelig. Det er også viktig at systemet følges opp i praksis. Under den andre problemstillingen undersøkte vi derfor hvilket system kommunene hadde for å følge opp at systemet ble brukt som forutsatt og at kommunedirektøren får tilstrekkelig informasjon om hvordan virksomheten fungerer. Dette er nødvendig for å kunne vurdere om det bør iverksettes tiltak.

For den enkelte kommune var dette et lite prosjekt med begrensede ressurser. Revisjonen hadde dialog med kontrollutvalgene om at ressursene medførte at datainnsamlingen også måtte være svært begrenset. Revisjonen mener likevel å ha samlet inn tilstrekkelig informasjon til å kunne konkludere på
problemstillingene.

Undersøkelsene viste at nesten alle kommunene arbeidet med internkontroll, men hadde litt ulik prosess og var kommet ulikt langt. En kommune ville avvente forvaltningsrevisjonsrapporten for å få med anbefalinger fra denne inn i arbeidet.

Innlandet Revisjon er bedt om å legge fram rapportene i alle kommunestyrene.

Du kan lese rapportene her:

Hopp rett ned til innholdet