NKRF-Kontroll og revisjon i kommunene fastsatte ny veileder for kontrollutvalgets påseansvar i sitt styremøte 6. desember 2022. Denne erstatter tidligere veileder for hhv. regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalgets påseansvar er regulert i kommuneloven og kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften. Ansvaret innebærer at utvalget blant annet skal påse at en rekke oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, revisjon og eierskapskontroll blir gjort. Kontrollutvalget skal også påse at vedtak om oppfølging av
rapporter og avtaler med revisor blir fulgt opp.

 

Veilederen gir råd om hvordan dette ansvaret kan utøves innenfor lovens rammer. Målet er å bidra til kunnskap og refleksjon i kontrollutvalgene slik at de finner sin måte å oppfylle kravene og intensjonene i lov og forskrift.

Lenke til NKRFs veileder for kontrollutvalgets påseansvar: https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/NKRFs_veileder_for_kontrollutvalgets_paaseansvar_221206.pdf

Hopp rett ned til innholdet