I denne forvaltningsrevisjonen belyste vi ulike områder av kommunens arbeid med å tildele helse- og omsorgstjenester.  

 

Kontrollutvalget hadde registrert at en del brukere hadde uttrykt misnøye med behandlingen de fikk når de søkte om tjenester, og utvalget ønsket bl.a. å vite litt mer om bakgrunnen for dette. Undersøkelsene har hatt dette som utgangspunkt. Det har derfor ikke vært et mål å gi et representativt eller balansert bilde av innbyggernes opplevelse av kommunen på dette området.  

Problemstillingene vi undersøkte var: 

  1. Hvilken informasjon rapporteres til politisk og administrativ ledelse når det gjelder behandling av søknader og klager om helse- og omsorgstjenester?
  2. Hva kan ligge bak uttrykte kritiske påstander om kommunens behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester?
  3. I hvilken grad blir gjeldende regler og politiske vedtak fulgt ved behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester?

 

Undersøkelsene våre viste blant annet følgende: 

  • At det rapporteres til politisk og administrativ ledelse om blant annet tjenestenes kapasitet, økonomisk status og prognoser, og aktuelle saker. Det rapporteres i mindre grad om situasjonen når det gjelder saksbehandlingen, herunder omfang og resultater, klagesaker, saksbehandlingstid eller restanser.
  • Kritikken gjelder bl.a. at vedtakene er vanskelig å forstå og at man ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene. Flere har også hatt en negativ opplevelse i kontakt med kommunen.  Kommunen viser bl.a. til at opprettelsen av kontoret har medført nye rutiner og at det har blitt større avstand mellom bruker og de som behandler søknadene. Kritikken kommer i hovedsak fra brukere som ikke får de tjenestene de ønsker, og det er utfordrende å få til god kommunikasjon. 
  • Når det gjelder saksbehandlingen har revisjonen sett nærmere på områdene brukermedvirkning, utredning av saker, og begrunnelse i vedtak. Vi fant at saksbehandlingen og vedtakene på enkelt områder var mangelfull.

 

Rapporten kan du lese her 

 

Hopp rett ned til innholdet