Revisjonen har undersøkt helsetilbudet til ungdom med psykiske helseplager i Lunner kommune og hvordan tilbudet fungerer. Ettersom målgruppen ofte har behov for bistand fra flere tjenester, så revisjonen særlig på samarbeidet og samordningen mellom tjenestene. Kontrollutvalget ønsket et brukerperspektiv på undersøkelsen, og revisjonen innhentet derfor informasjon fra personer som yter hjelpetjenestene og ungdom med erfaring fra disse tjenestene.

Intervjuene viste at det er mye samarbeid mellom tjenestene i Lunner og at samarbeidet ofte fungerer bra. Informantene pekte imidlertid på flere utfordringer med dagens tjenestetilbud:

  •           Mange ansatte opplever at det er uavklart hvilken rolle deres tjeneste har overfor ungdom med psykiske helseplager.
  • De ansatte i tjenestene har i liten grad kunnskap om hverandres rolle og kompetanse.
  •           Mye samarbeid er basert på tilfeldigheter, personlige relasjoner og ildsjeler. Det er i liten grad systematiske samarbeid, samarbeidsrutiner eller avtaler.
  •          Det kan være enkelte ungdommer som ikke mottar helsetilbudet de har behov for, blant annet gjelder dette ungdom med behov utover hva skolehelsetjenesten kan gi, men som ikke oppfyller kriteriene for behandling fra barne- og ungdomspsykiatrien.

Les hele rapporten her.

Hopp rett ned til innholdet