Formålet med prosjektet har vært å undersøke Lillehammer kommunes arbeid med å forebygge og fange opp rusmisbruk og psykiske plager hos ungdom. Vi har undersøkt om kommunens forebyggende tjenester og tiltak for ungdom med problemer innen psykisk helse og rus er innrettet i samsvar med krav og anbefalinger, og hvordan disse tjenestene fungerer. Vi undersøkte også hvordan de ansatte opplevde at organisasjonsendringene i oppvekstsektoren har påvirket kommunens forebyggende arbeid.

For å innhente informasjon har Innlandet revisjon blant annet intervjuet ansatte i ulike tjenester som har en rolle i forebyggende arbeid rettet mot ungdom og noen ungdommer.

Revisjonens konklusjon er at kommunen i hovedsak har innrettet sine tjenester og tiltak i samsvar med krav og anbefalinger, men det er enkelte forbedringspunkter. Vi mener også at kommunens tjenester som skal jobbe forebyggende og fange opp ungdom med begynnende psykiske plager og/eller rusproblemer i det store og hele virker å fungere bra. Det gjøres mye godt arbeid både i den enkelte tjeneste, i tverrfaglige samarbeid internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere som forebyggende politi. Det er imidlertid noen utfordringer, blant annet knyttet til kapasitet i flere tjenester.

Du kan lese rapporten her.

Hopp rett ned til innholdet