Bilde av PPT-rapport i Valdres

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet var å undersøke i hvilken grad PP-tjenesten bidrar til at elever i grunnskolene i Valdres får en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger.

Informasjon ble innhentet gjennom intervjuer, spørrebrev, dokumenter, stikkprøver av elevmapper og en spørreundersøkelse sendt ut til foresatte til elever med vedtak om spesialundervisning.

Undersøkelsene våre viste blant annet at:

  • Samhandlingen mellom PPT og skolene fungerer stort sett bra. Revisjonen mener likevel at det bør utarbeides tydeligere skriftlige rutiner for hvordan samhandlingen mellom skolene og PPT skal foregå. Klare rutiner kan bidra til at samarbeidet blir mindre personavhengig, og at kontinuiteten i større grad opprettholdes ved utskifting av personale.
  • PPT gjennomfører systematisk elevintervjuer for å innhente informasjon om elevenes behov og ønsker. Mange av de foresatte som svarte på undersøkelsen vår ga uttrykk for at de generelt sett er fornøyde med samarbeidet med PPT. Det kom imidlertid inn flere kommentarer om at PPTs utredninger og arbeid tar for lang tid, og at det er uheldig med mange utskiftinger av saksbehandlere i PPT.
  • Det varierer i hvilken grad PPT bidrar med systemrettet arbeid ved skolene i Valdres, og det virker å være flere årsaker til dette. I tillegg til presset kapasitet i PPT, har revisjonen merket seg at flere pekte på at forankringen i kommuneledelsen kan påvirke om skolene etterspør bistand til systemarbeid fra PPT. Enkelte av rektorene fortalte også om tidligere erfaringer med å involvere PPT i systemsaker der de ikke hadde opplevd å få den bistanden de hadde behov for.
  • Det varierte hvor mye informasjon skolene ga i henvisningen til PPT om hvilke tiltak som var forsøkt før de henviste. Det var gjennomgående særlig lite informasjon om hvordan tiltakene hadde fungert. Dette er informasjon som det er viktig at PP-tjenesten får. Revisjonen mener PPT og skolene bør ha felles rutiner for hva skolene skal ha forsøkt av tiltak før henvisning, og for hvordan PPT bør involveres i dette arbeidet.

 

Du kan lese rapporten her.

Hopp rett ned til innholdet