Revisjonen konkluderer med at fylkeskommunens organisering av opplæringstilbudet til elever med spesialundervisning i hovedsak er i overensstemmelse med lov, forskrift og nasjonale føringer. På bakgrunn av informasjon innhentet gjennom dokumentanalyse, kartlegging, intervjuer og spørreundersøkelse, viser vi blant annet at:

  • Det er store variasjoner mellom skolene i hvor mange av elevene med spesialundervisning som får opplæring i tilrettelagte tilbud. Det kan delvis forklares med at skolene har ulike tradisjoner og gjør ulike vurderinger.
  • Ved fem skoler i Innlandet er det tilrettelagte tilbudet til elever med spesialundervisning tilknyttet ett og samme utdanningsprogram. Det kan stride mot enkelte elevers rett til et fritt utdanningsvalg.
  • Elever med spesialundervisning får opplæring som i hovedsak er tilpasset utdanningsprogrammet de har inntak til.
  • Skolene oppfyller i hovedsak kravene i lov og forskrift når det gjelder bruk av kompetanse i spesialundervisningen.
  • Vedtak om spesialundervisning fattes sent, og har ulikt presisjonsnivå når det gjelder innhold, organisering og kompetanse. Vurderinger av barnets beste nevnes kun unntaksvis i vedtakene.
  • Les hele rapporten her
Hopp rett ned til innholdet