Innlandet revisjon IKS konkluderer med at fylkeskommunens oppfølging av elever med behov for spesialundervisning i hovedsak er i overensstemmelse med lov, forskrift og nasjonale føringer.

Informasjon innhentet gjennom kartlegging, dokumentanalyse, intervju, spørsmål og spørreundersøkelse viser blant annet at:

  • Innlandet fylkeskommune har arbeidet aktivt for å få på plass rutiner og maler etter sammenslåingen av tidligere Oppland og Hedmark. Dette er et arbeid som pågår fremdeles.
  • Innlandet fylkeskommune har i stor grad gjennomført tiltak for å tilrettelegge at PPT skal kunne bistå skolene med systemrettet arbeid i opplæringen av elever med særlige behov.
  • Revisjonen mener spesialundervisning i stor grad gjennomføres i tråd med enkeltvedtak og IOP, men fordi en del dokumenter ikke er utfylt i henhold til mal, vil det i noen saker være vanskelig å se om dette er tilfelle.
  • Anbefalinger i tidligere rapporter med samme tema er i stor grad fulgt opp. Revisjonen oppfatter at rutiner og maler er lagt opp til å følge gjeldende lover, forskrifter og statlige føringer. En av anbefalingene som vi oppfatter ikke er fulgt opp er at skolene bør ha skriftlige rutiner slik at elevene får forsvarlig spesialundervisning når lærer er fraværende. Elevene har krav på spesialundervisning som framgår av vedtaket, og det er derfor nødvendig at skolene har et system for å se når spesialundervisning faller bort og kunne erstatte denne.

 

Ut fra funnene i rapporten ga revisjonen blant annet anbefalinger om at Innlandet fylkeskommune bør:

 

  • sikre at rutiner og prosedyrer om det systemrettede arbeidet iverksettes og etterleves både i PPT og ved de videregående skolene.
  • sikre at de har oversikt over det systemrettede arbeidet som gjennomføres ved de videregående skolene.
  • sørge for at malene for vedtak, IOP og årsrapport benyttes i henhold til rutinene.
  • sørge for at det opprettes en rutine og mal for tidsbegrensede vedtak.
  • sikre at elev/foresatte involveres i saker om egen opplæring i tråd med gjeldende regelverk.

 

Du kan lese rapporten her

Hopp rett ned til innholdet