• Revisjonen har undersøkt Gjøvik kommunens arbeid med å bosette flyktninger og å gi deltakelse i introduksjonsprogrammet. Informasjon innhentet gjennom dokumentanalyse, intervjuer, og gjennomgang av dokumentasjonen i et utvalg digitale saksmapper viser blant annet at:
 • Det er grunn til å tro at flyktningene som bosettes i Gjøvik får boveiledning tilpasset sitt behov. Kommunen har gode rutiner og det fremstår som det er god oppfølging. På grunn av manglende dokumentasjon i enkeltsakene revisjonen gjennomgikk kan likevel ikke revisjonen slå fast at boveiledning gjennomføres i tråd med lovkrav og rutiner.
 • Gjøvik kommune har gode rutiner som tilrettelegger for at flyktninger skal få et introduksjonsprogram som oppfyller kravene

Revisjonens undersøkelser viser imidlertid at kommunen ikke oppfyller alle lovpålagte krav for introduksjonsordningen:

 • Deltakere får i stor grad starte i introduksjonsprogrammet innen tre måneder etter bosetting, men dette gjelder ikke alle. For dem som har senere oppstart, fattes det ikke alltid vedtak slik integreringsloven forutsetter.
 • Ikke alle deltakere i introduksjonsprogrammet får program som er helårlig og på fulltid slik loven krever. Vi mener ulik forståelse av regelverket blant programveiledere kan medføre ulikt tilbud for den enkelte programdeltaker.
 • Ikke alle deltakere i introduksjonsprogrammet har en integreringsplan. Der det er en integreringsplan, er denne ikke tilfredsstillende utformet. Mange planer er heller ikke revidert i henhold til kravene.
 • Der det er en integreringsplan, synes denne i stor grad å være utarbeidet i samarbeid med deltakeren. I og med at bruk av tolk ikke er dokumentert, og vi har avdekket ulik praksis når det gjelder bruk av kvalifisert tolk, er det likevel vanskelig å fastslå hvor reell medvirkningen har vært. Manglende bruk av tolk kan også medføre at kommunen ikke oppfyller veiledningsplikten sin.
 • Revisjonen mener det er et system for internkontroll, men dette gir ikke ansvarlige den informasjonen de trenger for å få oversikt over praksis og dermed om flyktningene får de tjenestene de har krav på.

På bakgrunn av funnene i revisjonens undersøkelser ga revisjonen anbefalinger om at Gjøvik kommune sørger for at:

 • De som yter tjenester til flyktninger har tilstrekkelig kompetanse om regelverket de skal forholde seg til.
 • Internkontrollsystemet gir tilstrekkelig informasjon til å kunne fange opp om flyktningene i kommunen får den oppfølgingen og de tjenestene de har krav på.
 • Interne rutiner og samarbeidsrutiner etterleves i praksis.
 • Ansatte i flyktningteamet får tilstrekkelig opplæring i journalføring slik at arbeidet som gjøres overfor flyktninger dokumenteres.
 • Flyktningteamet bruker tolk i tråd med regelverket.
 • Alle flyktninger har en integreringsplan som innfrir kravene til innhold og revideringer.


Les hele rapporten her.

Hopp rett ned til innholdet