Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan Innlandet fylkeskommune følger opp Handlingsprogram for fylkesveger 2022 – 2025 og ivaretar sin rolle som innkjøper på vegområdet. Handlingsprogram for fylkesveger er det sentrale plandokumentet for fylkesvegene.

Når fylkeskommunen drifter, vedlikeholder og investerer i fylkesvegene, går det meste av midlene til innkjøp av varer og tjenester.  Det er dermed interessant å vurdere innkjøpene opp mot fylkeskommunens mål med sine anskaffelser.

Rapporten er består av to deler der oppfølgingen av Handlingsprogrammet er del 1 og innkjøp er behandlet 1 del 2.

Problemstillingen i del I: Hvordan følger Innlandet fylkeskommune opp Handlingsprogram for fylkesveger med hensyn til å

  1. a) redusere forfallet på fylkesvegnettet?
  2. b) redusere antall drepte og hardt skadde på fylkesvegnettet?
  3. c) redusere klimagassutslippene fra utvikling, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet?

Problemstillingen i del 2: Hvordan ivaretar Innlandet fylkeskommune sin rolle som innkjøper på fylkesvegområdet med hensyn til å

  1. a) anskaffe de varer, tjenester, bygg- og anlegg det er behov for, til riktig kvalitet og riktig tid?
  2. b) spesifisere og velge leverandører, produkter og løsninger som bidrar til å redusere klima- og miljøbelastningen og dermed bidrar til det grønne skiftet?
  3. c) være bevisst sitt samfunnsansvar og gå foran som en ansvarlig forbruker ved å etterspørre varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider etter høy etisk og sosial standard?
  4. d) spesifisere og velge produkter og løsninger som er universelt utformet?
  5. e) bidra til regional leverandørutvikling og konkurransedyktige lokale leverandører?

For å se revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger kan du lese rapporten her.

Hopp rett ned til innholdet