Kontrollutvalget i Lillehammer kommune ba Innlandet Revisjon IKS om å gjennomføre en eierskapskontroll der vi skulle undersøke i hvilken grad kommunen utøver sitt eierskap i samsvar med anerkjente eierskapsprinsipper og vedtatt eierskapspolitikk. Kontrollutvalget ønsket også at revisjonen så på avtaleverket i forbindelse med styreverv og skillet mellom næringsavfall og husholdningsavfall i GLØR IKS. Aktuelle eierskapsprinsipper følger av KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. Noen av anbefalingene ble trukket ut og brukt som kriterier i undersøkelsen. Dette var blant annet skille mellom skjermet virksomhet og virksomhet som er i konkurranse med private, opplæring av folkevalgte i eierstyring, representasjon i eierorganer, eiermøter, sammensetning av styrer, habilitet og etiske retningslinjer. Til sammen ble 12 problemstillinger undersøkt.

Undersøkelsen ble gjort i utvalgte selskaper. Dette var

  • GLØR IKS
  • Ikomm AS
  • Innlandet Energi Holding AS
  • Jorekstad Fritidsbad AS
  • Lillehammer kommunale Eiendomsselskap AS og
  • Lillehammer Olympiapark.

Med bakgrunn i bestillingen og undersøkelsen som er gjennomført, har vi utarbeidet en rapport som ble behandlet på kontrollutvalgets møte i mars 2024. Det framgår av rapporten at revisjonens vurdering var at kommunen i hovedsak utøver sitt eierskap i tråd med anerkjente eierskapsprinsipper og vedtatt eierskapspolitikk. Det ble likevel gitt noen anbefalinger som dels var rettet mot kommunen og dels mot enkelte av selskapene.

Du kan lese hele rapporten her.

Hopp rett ned til innholdet