Virksomhets ide

Innlandet Revisjon IKS er etablert for å sikre eierne lovpålagte revisjonstjenester med god kvalitet til konkurransedyktige priser i egenregi. Revisjonskostnadene fordeles mellom eierkommunene etter medgått tid.

Selskapets tjenester:

  • Regnskapsrevisjon
  • Forvaltningsrevisjon
  • Eierskapskontroll
  • Annen kontroll som er bestemt i lov og medhold av lov

Revisjonstjenestene gjennomføres i henhold til kommuneloven og god kommunal revisjonsskikk.

Selskapets verdier:

  • Kompetanse
  • Uavhengighet
  • Objektivitet
  • Kundeorientering
  • Aktive medarbeidere