Tilsynssystemet i kommunal sektor

Kommunestyret og fylkestinget treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Øverste tilsyns ansvar

Kommunestyret og fylkestinget har det øverste tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse.

Løpende tilsynsansvar

Kommunestyret og fylkestinget velger selv kontrollutvalget til å forestå det løpende tilsynet med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget skal påse at kommunens og fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte og at det gjennomføres forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller fra revisjonen. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.

Kommunens og fylkeskommunens revisor har møte og talerett i kontrollutvalgets møter.