Forvaltningsrevisjon i selskaper

Formålet med forvaltningsrevisjon i selskaper er å bidra til  tillit, læring og forbedring i de kommunalt eide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner kan ha eierskap i interkommunale selskaper og aksjeselskaper. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger lov og styringssignaler fra eiere og selskapsorganene.

Det er kontrollutvalgene som bestiller forvaltningsrevisjon i selskaper. Vi gjennomfører revisjonen  i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Forvaltningsrevisjon i selskaper kan gjennomføres i alle selskaper kommunen og fylkeskommunen har eierskap i. Kommuner og fylkeskommuner kan ha eierskap i interkommunale selskaper og aksjeselskaper.

Revisor har rett til innsyn i opplysninger i interkommunale selskaper og aksjeselskaper som eies fullt ut av kommuner eller fylkeskommuner og i heleide datterselskaper til slike.

Eierskapskontroll

Eierskapskontroll innebærer en kontroll av kommunen og fylkeskommunens forvaltning av sitt eierskap i selskaper.

Forvaltningsrevisjon i selskaper

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger lov og styringssignaler fra eiere og selskapsorganene. Forvaltningsrevisjon i selskaper gjennomføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk.

Revisor har rett til innsyn i opplysninger i interkommunale selskaper og aksjeselskaper som eies fullt ut av kommuner eller fylkeskommuner og i heleide datterselskaper til slike.

Vi har en egen faggruppe med god og variert kompetanse som gjennomfører forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.