Representantskapet

Representantskapet er selskapets høyeste organ. Kommunestyret i eierkommunene velger hver sin representant og vara representant.

Det skal innkalles til ordinære representantskapsmøter minst to ganger i året. Representantskapsmøte behandler:

  • Budsjett og økonomiplan
  • Årsmelding og regnskap
  • Overordnede mål og rettigheter for driften
  • Møtegodtgjørelse for deltakere i representantskap og styre
  • Valg av revisor og godtgjørelse
  • Rammer for låneopptak
  • Andre saker som er forberedt ved innkalling

 

Deltagere i selskapet er kommunene