Regnskapsrevisjon omfatter revisjon av årsregnskapet og attestasjonsoppdrag.

Revisjon av årsregnskapet

Regnskapsrevisjonen skal sikre tillit til den kommunale forvaltningen.

Kommunedirektøren har ansvaret for å avlegge årsregnskapet. Årsregnskapet skal gi uttrykk for den økonomiske virksomhet i regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet i samsvar med kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Innlandet Revisjon IKS gjennomfører revisjon av årsregnskapet for eierkommunene, deres foretak, interkommunale selskaper samt sogn, stiftelser og fjellstyrer. Vi planlegger, gjennomfører og rapporterer vårt revisjonsarbeid i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Gjennom revisjonsprosessen vurderer vi om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Attestasjonsoppdrag

Kommuner og fylkeskommuner mottar betydelige midler av staten. Staten krever for enkelte ordninger og tilskudd revisor attestert rapportering. Det er kommunedirektøren som er ansvarlig for rapporteringen.

Innlandet Revisjon IKS gjennomfører attestasjonsoppgavene i henhold til lov og god kommunal revisjonsskikk.

Vi har en egen faggruppe med god kompetanse som gjennomfører regnskapsrevisjon.