I denne forvaltningsrevisjonen undersøkte vi i hvilken grad PP-tjenesten i Søndre Land kommune bidrar til at elever i grunnskolen får en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger.

Problemstillingene vi undersøkte var:

  • I hvilken grad bistår PPT skolene med systemrettet arbeid for å legge opplæringen til rette for elever med særlige behov
  • I hvilken grad gjennomføres spesialundervisning i tråd med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP når det gjelder omfang, innhold, kompetanse og organisering?

 

Undersøkelsene våre viste bl.a. at:

  • PPT bistår skolene med systemrettet arbeid til en viss grad. Det er jevnlige kontaktmøter mellom PPT og skolene, og skolene opplever at PPT er tilgjengelig hvis de har spørsmål. PPT har imidlertid liten kapasitet til å bistå skolene med andre systemrettede tiltak. Kommunen har ikke en skriftlig beskrivelse av PPTs rolle og ansvar, hva det systemrettede arbeidet skal gå ut på eller hvordan samhandlingen med skolene skal være når det gjelder systemrettet arbeid. Dette gjør arbeidet sårbart.

 

  • Spesialundervisningen gjennomføres til en viss grad i tråd med enkeltvedtak og IOP. Kommunen har imidlertid ikke et system som sikrer at reglene om spesialundervisning i opplæringsloven følges. Blant annet har flere elever spesialundervisning uten at PPT har utarbeidet sakkyndig vurdering eller at det foreligger vedtak om spesialundervisning. Dette er ikke i tråd med opplæringsloven.

 

Rapporten kan du lese her.

Hopp rett ned til innholdet