Forvaltningsrevisjonsrapport – Selvkost og oppfølging av vedlikehold/ Investeringsbehov, Sel kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke i hvilken grad administrasjonen overholder kravene i lov og forskrifter om selvkostberegninger og om det foreligger hensiktsmessige oppfølgning av investering og vedlikehold. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Personvernerklæring

Innlandet Revisjon IKS har utarbeidet en personvernerklæring knyttet til behandling av personopplysninger i tilknytning til utøvelse av revisjonstjenester.

Eierskapskontroll – Jorekstad AS

Hovedproblemstillingen er om eierskapsinteressene i Jorekstad AS utøves i samsvar med aktuelle lovbestemmelser, kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Landbrukskontoret i Lillehammer regionen, Gausdal kommune

Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke muligheter samarbeidskommunene har til å påvirke de tjenestene vertskommunen utfører på deres vegne (og dermed sikre at de får dekket sitt behov for landbrukstjenester).

Revisjonsrapport – Leie av lokaler til legekontor mv., Øyer kommune

Formålet med prosjektet er å undersøke om saken er blitt forsvarlig utredet.

Selskapskontroll Lillehammer Olympiapark AS

Formålet med selskapskontrollen har vært kontrollutvalgets bestilling som omfattet seks problemstilling. Problemstillingene er knyttet til økonomiforvaltning, praktisering av  offentlighetsloven og lov om offentlige anskaffelser samt kommunens styring og oppfølging av selskapet. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Prosjektstyring, Oppland fylkeskommune

Formålet med prosjektet var å  se nærmere på fylkeskommunens prosjektstyring i større byggeprosjekter. Prosjektet har brukt byggeprosessen ved Lillehammer videregående skole som case. Det var en forventning om at denne byggeprosessen skal ha høstet erfaringer fra Hadeland-byggingen og således unngått noen av de svakhetene som ble påpekt i revisjonsrapport. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Rusomsorg, Gjøvik kommune

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om kommunens rusomsorg ivaretas på en helhetlig måte.