Forvaltningsrevisjon – Gjeld-, fonds- og eiendomsforvaltning, Lom kommune

Formålet med revisjonen er å se om gjelds-, fonds- og eiendomsforvaltningen  har vært i henhold til regelverk, vedtak  og retningslinjer. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Gjelds- og fondsforvaltning, Dovre kommune

Formålet med revisjonen er å se om gjelds- og fondsforvaltningen  har vært i henhold til regelverk, vedtak  og retningslinjer. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Kvalitet i hjemmetjenesten, Lillehammer kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om kommunen har et tilfredsstillende system for å sikre håndtering av uønskede hendelser i hjemmetjenesten. Kontrollutvalget ønsket også at det skulle undersøkes om kommunen har etablert rutiner for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning i tildeling av tjenester. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Selvkost og oppfølging av vedlikehold/ Investeringsbehov, Skjåk kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke i hvilken grad administrasjonen overholder kravene i lov og forskrifter om selvkostberegninger og om det foreligger hensiktsmessige oppfølgning av investering og vedlikehold. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Selvkost og oppfølging av vedlikehold/ Investeringsbehov, Lesja kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke i hvilken grad administrasjonen overholder kravene i lov og forskrifter om selvkostberegninger og om det foreligger hensiktsmessige oppfølgning av investering og vedlikehold. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Målstyring og kvalitet, Gran kommune

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å undersøke og vurdere om kommunens mål- og resultatstyring fungerer tilfredsstillende, med et spesielt fokus på kvalitetsmål. Prosjektet har et styringsperspektiv og det er lagt vekt på å se på sammenhengen i styringen mellom de ulike nivåene (politisk nivå, rådmannsnivå, virksomhetsnivå, og eventuelt underliggende enheter), samt sammenhengen mellom overordnede mål, styringsindikatorer, resultatrapportering og evaluering. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Ressursbruk yrkesfag, Oppland fylkeskommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å analysere fylkeskommunens ressursbruk knyttet til yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Tidlig innsats og tilpasset undervisning, Søndre Land kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke kommunens (skolenes) oppfølging av de rutiner som er utarbeidet i forbindelse med tidlig innsats og tilpasset opplæring, og hvordan man oppdager og kartlegger elever som har ekstra behov. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.