Forvaltningsrevisjonsrapport – Forsvarlig utredning av saker til politiske organer, Jevnaker kommune

Målet med prosjektarbeidet er å undersøke om rådmannen har tilfredsstillende systemer og praksis når det gjelder utredning av saker til politiske organer. Gode saksutredninger gir de politiske organene et godt grunnlag for å ta beslutninger. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Overføringsordningen, Oppland fylkeskommune

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å evaluere overføringsordningen og undersøke om den fungerer etter hensikten. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Mobbing og psykososialt miljø i videregående skole, Oppland fylkeskommune

Målet med prosjektarbeidet har vært å undersøke om Oppland fylkeskommune som skoleeier og utvalgte skoler arbeider systematisk for å sikre et godt psykososialt miljø.  Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringsprosjektet Gjøvik barnehage, Gjøvik kommune

Målet med prosjektarbeidet er å undersøke om byggeprosjektet Gjøvik barnehage har vært underlagt tilfredsstillende økonomisk styring. Vi har fokusert på økonomistyringen, da det er overskridelsene i byggeprosjektet som er bakgrunnen for kommunestyrets ønske om en gjennomgang. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Mobbing og psykososialt miljø i skolen, Lillehammer kommune

Målet med prosjektarbeidet har vært å undersøke hvordan Lillehammer kommune som skoleeier og utvalgte skoler arbeider for fremme gode psykososiale læringsmiljøer og sikre at mobbing avdekkes og håndteres. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Revisjonsrapport – Forvaltning av pasientmidler, Gausdal kommune

Målet med prosjektarbeidet er å undersøke om kommunen har etablert tilfredsstillende rutiner og praksis for disponering av kontantytelsen og oppbevaring og regnskapsføring av pasientmidler. Som beboer/pasient på langtidsopphold i sykehjem, blir deler av pensjonen trukket som egenbetaling for oppholdet. Det som er igjen kalles i lovverket for kontantytelsen. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Revisjonsrapport – Kjøp og salg av Stokke Nedre, Gjøvik kommune

Formålet med prosjektarbeidet er å gjennomgå prosessene relatert til kjøpet og salget av Stokke Nedre. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

 

Forvaltningsrevisjon – Fastlegesituasjon, Gjøvik kommune

Formålet med revisjonen er å finne ut om innbyggernes rett til fastlege er etterlevd i Gjøvik kommune og hvordan bekymringsmeldingen fra allmennlegene ble fulgt opp og rapportert. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.