Forvaltningsrevisjonsrapport, Gjøvik – Land Barnevern

Formålet med revisjonen er å undersøke i hvilken grad barnevernet har lyktes i å etablere en tjeneste som oppfyller samarbeidsavtalens krav til tjenesten og å kartlegge status samt utvikling i ressursbruk og saksmengde før og etter etableringen av Gjvøik og Land barneverntjeneste. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Eierskapskontroll, Innlandet fylkeskommune

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke i hvl\ilken grad Innlandet fylkeskommunes eierskap utøves i samsvar med vedtatte eierstrategier. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Kontraktsoppfølging, Jevnaker kommune

Formålet med revisjonen er å undersøke om Jevnaker har tilfredsstillende rutiner og praksis for kontraktsoppfølging. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Elevdokumentasjon og tilgangstyring i VGS, Innlandet fylkeskommune

Formålet med revisjonen er å sette fokus på tilgasstyring i utvalgte IKT-systemer i videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Informasjonssikkerhet i IKT- systemer, Innlandet fylkeskommune

Formålet med revisjonen er å sette fokus på informasjonssikkerhetsarbeidet i fylkeskommunen og hvordan fylkeskommunen sikrer inforamson i utvalgte IKT-systemer. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Innkjøp-Etterlevlese av regelverket, Lillehammer kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke hvordan lov og forskrift om offenlige anskaffelser og kommunens kvalitetssystem etterleves. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Tannhelsetjenester for eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmepleie

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Tannhelsetjenester i Innlandet sikrer at eldre, uføre og  langtidssyke i institusjon og hjemmepleie samt pasienter med ruslidelser får det offentlige tannhelsetjenestetilbudet de etter loven har krav på. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Eierskapskontroll – Vang kommune

Formålet med prosjektet er å kontrollere om kommunen utøver sine  eierinteresser i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.