Selskapskontroll VOKKS, Nordre Land kommune

I selskapskontrollen danner selskapets vedtekter, kommunens eierskapspolitikk, forvaltningsloven og KS’ Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll med kommunalt/fylkes¬kommunalt eide selskaper og foretak samt regelverket som begrenser muligheten for offentlig støtte (herunder kryssubsidiering) benyttet som revisjonskriterium. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Rammeavtaler og innkjøpssamarbeid – Vestre Toten kommune

Målet med forvaltningsrevisjonen var å finne ut om kommunen har kontroll med hvorvidt bruken av inngåtte rammeavtaler er i samsvar med regelverket. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomistyring samhandlingsreformen – Lillehammer kommune

Revisjonen har undersøkt om rådmannen har tilstrekkelig styring og kontroll med den økonomiske situasjonen og utviklingen relatert til samhandlingsreformen. Bakteppet var den økonomiske utviklingen i 2013 og 2014, der utfordringene med å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten bidro til negative driftsresultat. Etter revisjonens vurdering har rådmannen tatt for lite hensyn til risikofaktorer ved budsjettering av utgifter i tilknytning til utskrivningsklare pasienter. Kommunen tok stor risiko ved ambisiøse målsettinger, samtidig med lite reserver i budsjettene. Rådmannen har gjennomført tiltak for å begrense de negative budsjettavvikene, men tiltakene har ikke vært tilstrekkelige eller vært satt inn for sent til å hindre betydelige merutgifter. Etter revisjonens vurdering har de prosessene som har pågått i formannskap og kommunestyre i 2014 forsinket gjennomføringen og dermed effekten av tiltakene. Revisjonen anbefaler derfor kommunen å gå gjennom og vurdere om prosessene for budsjettoppfølging er tilstrekkelig effektive. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon.

Forvalntingsrevisjonsrapport – Regionale planprosesser, Oppland fylkeskommune

Kontrollutvalget bestilte gjennomføring av en forvaltningsrevisjon innen tema «regionale planprosesser». Tre planer ble valgt ut som case for forvaltningsrevisjonen. Dette var «Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014- 2017», «Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016» og «Regional plan for Rondane-Sølnkletten».

Revisjonen så for det første på om plan- og bygningslovens regler om saksbehandling ved utarbeiding av regionale planer ble fulgt. For alle de tre planene var det kun på ett punkt som ble undersøkt at praksis ikke samsvarte med plan- og bygningslovens krav til saksbehandling, denne praksis ble endret da revisjonen pågikk. Revisjonen fant at framdriften i planprogrammene ble fulgt for alle de tre planene, videre at formelle krav til medvirkning var ivaretatt i planprosessen og at handlingsprogram var vedtatt for alle planene. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon.

Eierskapskontroll, Nord-Fron kommune

Innlandet Revisjon har foretatt en eierskapskontroll i Nord-Fron kommune. Vi har undersøkt om kommunen har etablert tydelige føringer for eierskapene sine, og om kommunen fører kontroll med sine eierinteresser. Rapporten anbefaler i tråd med kommunestyrets vedtak at Nord-Fron kommune bør utarbeide eierskapsmelding minst én gang pr kommunestyreperiode. Kommunen bør i henhold til egen eierskapsmelding lage eierskapsmeldinger for enkeltselskaper. Med utgangspunkt styremedlemmers ansvar og uavhengighet bør dessuten Nord-Fron ikke ha bestemmelser som pålegger enkelte styremedlemmer ansvar for oppfølging og kommunikasjon mot kommunen. Rapporten er lagret under fanen for selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Kontraktsoppfølging, Gran kommune

Innlandet Revisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av kontraktsoppfølging i Gran kommune der vi har undersøkt kommunens rutiner, om det er inngått skriftlige kontrakter, innholdet i kontraktene og hvordan de er fulgt opp. Revisjonen konkluderte med at kommunen ikke har tilfredsstillende retningslinjer for oppfølging av kontrakter. Det manglet kontrakter for flere av de undersøkte anskaffelsene. Revisjonen anbefaler at kommunen utarbeider skriftlige retningslinjer for kontraktsoppfølging. Disse bør angi når det er nødvendig å inngå skriftlig kontrakt og hvilke minimumskrav kontrakten bør oppfylle. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon.

Forvalntingsrevisjonsrapport – Tildeling av skoleskyss, Oppland fylkeskommune

Hensikten med revisjonsprosjektet var å finne ut i hvilken grad fylkeskommunen har betryggende kontroll med sitt ansvar for skoleskyssen i fylket. Etter revisjonens vurdering har fylkeskommunen god kontroll med den løpende kostnadsutviklingen for skoleskyss, men det er ikke etablert nøkkeltall/indikatorer som kan belyse målsettingen om at skoleskyssen skal være rasjonell. Fylkeskommunen samarbeider med kommunene om planlegging og gjennomføring av skoleskyssen i samsvar med kravene i opplæringsloven. Undersøkelsen vår viser imidlertid at det ikke alltid fattes enkeltvedtak om tildeling av skoleskyss i henhold til forvaltningsloven rutinene er upresise i beskrivelsen av oppgavefordelingen mellom kommunene og fylkeskommunen. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon.