Forvaltningsrevisjonsrapport – Kvalitet og resultat i skolen, Nord-Fron kommune

Målet med prosjektarbeidet var å undersøke hvordan Nord-Fron arbeider med å utvikle resultater og kvalitet i grunnskolen. Nytteverdien av prosjektet vil være knyttet til muligheter for kommunen å forbedre sin innsats på dette området. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

 

Forvaltningsrevisjon – Åpenhet, journalføring, meroffentlighet, og svar på henvendelser, Oppland fylkeskommune

Målet med revisjonen har vært å finne ut av om fylkeskommunens praksis når det gjelder journalføring, bruk av unntaksbestemmelser og svar på henvendelser er i samsvar med regelverket.

Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

 

 

Forvaltningsrevisjons – Styring, ledelse og kontroll i og av barnevernet, Nordre Land kommune

Formålet har vært å avdekke mer konkret hva som har sviktet i Nordre Land kommune når det gjelder styring, ledelse og internkontroll, og som har bidratt til at barnevernet ikke har ytet forsvarlige tjenester i samsvar med barnevernloven. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjon- Spesialundervisning, Oppland fylkeskommune

Formålet har vært å undersøke om spesialundervisning blir tildelt i samsvar med regelverket i opplæringsloven og forvaltningsloven. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjon – Internkontroll i byggesaksbehandlingen, Lillehammer kommune

Formålet har vært å undersøke om byggesaksbehandlingen er underlagt tilfredsstillende internkontroll. Nytteverdien er å gi sikkerhet for om kommunen har en betryggende kontroll med byggesaksbehandlingen.  Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Eierskapsforvaltning, Lillehammer kommune

Formålet har vært å vurdere om Lillehammer kommunes oppfølging av sitt eierskap skjer i henhold til kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Forvaltningsrevisjon – Arbeidsgiverstrategi, Jevnaker kommune

Formålet har vært å vurdere hvordan arbeidsgiverstrategien har fungert og hvordan den etterleves i praksis. Formålet er i tråd med vedtaket i kommunestyret. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjon – Planlegging og styring av byggeprosjekter, Lillehammer kommune

Formålet er å undersøke om kommunens systemer og prosesser er tilstrekkelige for å etablere et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for investeringene, samt å vurdere rapporteringsrutinene. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.