Forvaltningsrevisjonsrapport – Selvkost, Lunner kommune

Formålet med revisjonsprosjektet er å undersøke hvordan selvkostprinsippet praktiseres i Lunner kommune for å ivareta generasjonsprinsippet, etterleve lover og regler samt å gjøre gebyrutviklingen mest mulig forutsigbar. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.