Forvaltningsrevisjonsrapport – Saksbehandling og journalføring i Horisont miljøpark

Formålet med prosjektet er å vurdere hvorvidt Horisont Miljøpark IKS fatter enkeltvedtak, fører postjournal og behandler innsynskrav i samsvar med gjeldende regelverk. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.