Forvaltningsrevisjonsrapport – Kontraktsoppfølging, Jevnaker kommune

Formålet med revisjonen er å undersøke om Jevnaker har tilfredsstillende rutiner og praksis for kontraktsoppfølging. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.