Forvaltningsrevisjonsrapport – Kontraktsoppfølging, Gran kommune

Innlandet Revisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av kontraktsoppfølging i Gran kommune der vi har undersøkt kommunens rutiner, om det er inngått skriftlige kontrakter, innholdet i kontraktene og hvordan de er fulgt opp. Revisjonen konkluderte med at kommunen ikke har tilfredsstillende retningslinjer for oppfølging av kontrakter. Det manglet kontrakter for flere av de undersøkte anskaffelsene. Revisjonen anbefaler at kommunen utarbeider skriftlige retningslinjer for kontraktsoppfølging. Disse bør angi når det er nødvendig å inngå skriftlig kontrakt og hvilke minimumskrav kontrakten bør oppfylle. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon.