Forvaltningsrevisjonsrapport – Felles barneverntjeneste i Valdres

Målet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke i hvilken grad vertskommunen og samarbeidskommunene har et systematisk og godt samarbeid om barnevernet og å kartlegge status for utfordringer barneverntjenesten står ovenfor når det gjelder kapasitet og kompetanse. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.