Forvaltningsrevisjonsrapport – Det interkommunale barnevernet i Vang og Vestre Slidre

Målet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke i hilken grad vertskommunen og samarbeidskommunen Van har et systematisk og godt samarbeid om barnevernet samt å kartlegge status for utfordringer barnevernet står overfor når det gjelder kapasitet, kompetanse og rekruttering. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.