Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomistyring samhandlingsreformen – Lillehammer kommune

Revisjonen har undersøkt om rådmannen har tilstrekkelig styring og kontroll med den økonomiske situasjonen og utviklingen relatert til samhandlingsreformen. Bakteppet var den økonomiske utviklingen i 2013 og 2014, der utfordringene med å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten bidro til negative driftsresultat. Etter revisjonens vurdering har rådmannen tatt for lite hensyn til risikofaktorer ved budsjettering av utgifter i tilknytning til utskrivningsklare pasienter. Kommunen tok stor risiko ved ambisiøse målsettinger, samtidig med lite reserver i budsjettene. Rådmannen har gjennomført tiltak for å begrense de negative budsjettavvikene, men tiltakene har ikke vært tilstrekkelige eller vært satt inn for sent til å hindre betydelige merutgifter. Etter revisjonens vurdering har de prosessene som har pågått i formannskap og kommunestyre i 2014 forsinket gjennomføringen og dermed effekten av tiltakene. Revisjonen anbefaler derfor kommunen å gå gjennom og vurdere om prosessene for budsjettoppfølging er tilstrekkelig effektive. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon.