Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon skal sikre tillit, læring og forbedring i den kommunal forvaltningen. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.

Innlandet Revisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjoner etter bestillinger fra kommunenes og fylkets kontrollutvalg. Forvaltningsrevisjoner gjennomføres etter god kommunal revisjonsskikk.

Vi har en egen faggruppe med god og variert kompetanse som gjennomfører forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.