Forvalntingsrevisjonsrapport – Tildeling av skoleskyss, Oppland fylkeskommune

Hensikten med revisjonsprosjektet var å finne ut i hvilken grad fylkeskommunen har betryggende kontroll med sitt ansvar for skoleskyssen i fylket. Etter revisjonens vurdering har fylkeskommunen god kontroll med den løpende kostnadsutviklingen for skoleskyss, men det er ikke etablert nøkkeltall/indikatorer som kan belyse målsettingen om at skoleskyssen skal være rasjonell. Fylkeskommunen samarbeider med kommunene om planlegging og gjennomføring av skoleskyssen i samsvar med kravene i opplæringsloven. Undersøkelsen vår viser imidlertid at det ikke alltid fattes enkeltvedtak om tildeling av skoleskyss i henhold til forvaltningsloven rutinene er upresise i beskrivelsen av oppgavefordelingen mellom kommunene og fylkeskommunen. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon.