Forvalntingsrevisjonsrapport – Regionale planprosesser, Oppland fylkeskommune

Kontrollutvalget bestilte gjennomføring av en forvaltningsrevisjon innen tema «regionale planprosesser». Tre planer ble valgt ut som case for forvaltningsrevisjonen. Dette var «Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014- 2017», «Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016» og «Regional plan for Rondane-Sølnkletten».

Revisjonen så for det første på om plan- og bygningslovens regler om saksbehandling ved utarbeiding av regionale planer ble fulgt. For alle de tre planene var det kun på ett punkt som ble undersøkt at praksis ikke samsvarte med plan- og bygningslovens krav til saksbehandling, denne praksis ble endret da revisjonen pågikk. Revisjonen fant at framdriften i planprogrammene ble fulgt for alle de tre planene, videre at formelle krav til medvirkning var ivaretatt i planprosessen og at handlingsprogram var vedtatt for alle planene. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon.