Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har nå kommet med lovproposisjon til Stortinget med forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).

Der foreslås det at alle IKS som er omfattet av offentlighetsloven skal ha åpne møter i representantskapet, men man går ikke videre med forslaget om krav til åpne styremøter.

Regjeringen foreslår å lovfeste at taushetspliktreglene i forvaltningsloven gjelder for de som utfører tjeneste eller arbeid for et interkommunalt selskap, som offentleglova gjelder for.

KDD går også videre med forslagene om å harmonisere IKS-lovens økonomibestemmelser med tilsvarende bestemmelser i kommuneloven. Forslagene medfører blant annet:

  • Grunnleggende krav til innholdet i økonomiplanen og årsbudsjettet for å sikre samsvar med det som gjelder for kommunene.
  • Fristene for behandling og avleggelse av regnskapet vil utvides noe. Daglig leder skal utarbeide årsregnskapet senest 22. februar, styret skal behandle og avlegge årsregnskapet og årsmeldingen senest 31. mars, fristen for revisor skal være 15. mai, mens representantskapet skal fastsette årsregnskapet og årsmeldingen senest 30. juni.
  • Krav om budsjettbalanse. Det kan kun budsjetteres med underskudd (negativt resultat) dersom selskapet har nok egenkapital til å dekke dette underskuddet.
  • Krav til selskapet om rask inndekning (2 år) ved negativ egenkapital, uten at det medfører innskuddsplikt for eierkommunene etter IKS-loven § 5.
  • Krav til minste årlige avdrag på lån i samsvar med reglene i kommuneloven.

 

Lovproposisjonen skal behandles i Stortinget. Dette vil trolig skje før sommeren.

Bilde av Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Hopp rett ned til innholdet