Eierskapskontroll, Innlandet fylkeskommune

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke i hvl\ilken grad Innlandet fylkeskommunes eierskap utøves i samsvar med vedtatte eierstrategier. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.