Kontrollutvalgene i de seks kommunene i Valdres bestilte våren 2022 hver sin forvaltningsrevisjon knyttet til kommunedirektørens internkontroll. Problemstillingene skulle være like. Internkontroll

Revisjonen har undersøkt helsetilbudet til ungdom med psykiske helseplager i Lunner kommune og hvordan tilbudet fungerer. Ettersom målgruppen ofte har behov for

NKRF inviterte til Kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 1. og 2. februar. Målgruppen var blant annet kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer og revisorer. Om lag 450 personer

Boka «Kontroll og revisjon i kommunal sektor» er kommet i ny utgave. Det framgår av forordet at det siden forrige utgave er

Lederne i kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdal hadde sitt første møte med den nye sekretæren, Elin Marit Andgard, 19. januar. De drøftet blant annet

Innlandet Revisjon har fått ny nettside som tilfredsstiller kravene til universell utforming. Nettsiden inneholder bl.a. en oversikt over de siste rapportene vi

Innlandet Revisjon samarbeider med fem ulike kontrollutvalg. Den 19. desember var disse invitert til førjulsmøte. Elin Marit Angard som begynner i et

Hopp rett ned til innholdet