Selskapskontroll

 

Selskapskontroller kan gjennomføres i alle selskaper kommunen og fylkeskommunen har eierskap i. Selskapskontroll skal sikre god forvaltning av kommunens eierskap i selskaper samt tillit, læring og forbedring i forvaltingen av kommunalt eide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner kan ha eierskap i interkommunale selskaper og aksjeselskaper.

Innlandet Revisjon IKS gjennomfører selskapskontroll etter bestillinger fra kommunenes og fylkets kontrollutvalg.

Selskapskontroll kan deles inn i eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper.

Eierskapskontroll

Eierskapskontroll innebærer en kontroll av kommunen og fylkeskommunens forvaltning av sitt eierskap i selskaper.

Forvaltningsrevisjon i selskaper

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger lov og styringssignaler fra eiere og selskapsorganene. Forvaltningsrevisjon i selskaper gjennomføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk.

Revisor har rett til innsyn i opplysninger i interkommunale selskaper og aksjeselskaper som eies fullt ut av kommuner eller fylkeskommuner og i heleide datterselskaper til slike.

Vi har en egen faggruppe med god og variert kompetanse som gjennomfører forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.