Rapporter

Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller vil fortløpende bli lagt ut på vår hjemmeside.

Forvaltningsrevisjonsrapporter 2021
Lunner kommune, Praktisering av bemannings- og pedagognorm i barnehagene, Rapport 2021-6
Nordre Land kommune, Habilitet og roller, Rapport 2021-5
Gjøvik kommune, Psykisk helsearbeid for unge, Rapport 2021-4
Gjøvik kommune, Oppfølging av samarbeidsavtalene om Gjøvikregionen Barnevernvakt, Rapport 2021-3
Innlandet fylkeskommune, Ansattes medbestemmelse og rett til informasjon, Rapport 2021-2
Øyer kommune, Psykososialt skolemiljø i Øyer, Rapport 2021-1
Forvaltningsrevisjonsrapporter 2020
Lillehammer kommune, Sikkerhet og beredskap drikkevann, Rapport 2020-6
Gausdal kommune, Meldinger til barnevernet, Rapport 2020-5
Lillehammer kommune, Endring i skolestruktur, Rapport 2020-3
Gran kommune, Byggesak, oppmåling, brann og redning, Rapport 2020-2
Skjåk kommune, Forvaltning av næringsfond, Rapport 2020-1
Forvaltningsrevisjonsrapporter 2019
Lunner kommune, Selvkost, Rapport 2019-26
Oppland fylkeskommune, Kvalitet i spesialundervisningen, Rapport 2019-25
Oppland fylkeskommune, Sikring av undervisning ved lærerfravær, Rapport 2019-24
Nord-Gudbrandsdal, Ansettelser i Nord-Gudbrandsdal regionråd, Rapport 2019-23
Søndre Land kommune, Habilitet for politikere som også er ansatt i kommunen, Rapport 2019-21
Horisont Miljøpark IKS, Selskapskontroll, Rapport 2019-18
Sel kommune, Trivsel og læringsmiljø i skolen, Rapport 2019-17
Østre Toten kommune, Investeringsprosjekter VAR, Rapport 2019-16
Vestre Toten kommune, Etterlevelse av habilitetsbestemmelser og etiske retningslinjer, Rapport 2019-15
Lillehammer Skifestival AS, Selskapskontroll, Rapport 2019-14
Jevnaker kommune, Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling. Sak 72/18 Offentlig lekeplass Jevnaker Torg, Rapport 2019-13
Gausdal kommune, Individuelle planer – Kommunalt psykiatri og rusarbeid, Rapport 2019-12
Øyer kommune, Psykisk helse og rus i Øyer kommune, Rapport 2019-11
Jevnaker kommune, Forsvarlig utredning av sak til politisk behandling, Rapport 2019-10
Oppland fylkeskommune, Overføringsordningen, Rapport 2019-9
Gjøvik kommune, Investeringsprosjektet Gjøvik barnehage, Rapport 2019-7
Oppland fylkeskommune, Mobbing og psykososialt miljø i videregående skole, Rapport 2019-6
Lillehammer kommune, Mobbing og psykososialt miljø i skolen, Rapport 2019-5
Gausdal kommune, Forvaltning av pasientmidler, Rapport 2019-4
Gjøvik kommune, Kjøp og salg av Sokke Nedre, Rapport 2019-1
Forvaltningsrevisjonsrapporter 2018
Gjøvik kommune, Fastlegesituasjonen, Rapport 2018-19
Lom kommune, Gjeld- og fondsforvaltning, Rapport 2018-18
Dovre kommune, Gjeld- og fondsforvaltning, Rapport 2018-17
Lillehammer kommune, Kvalitet i hjemmetjenesten, Rapport 2018-16
Skjåk kommune, Selvkost oppfølging av vedlikehold og investeringsbehov, Rapport 2018-14
Lesja kommune, Selvkost oppfølging av vedlikehold og investeringsbehov, Rapport 2018-13
Gran kommune, Målstyring og kvalitet, Rapport 2018-12
Oppland fylkeskommune kommune, Ressursbruk yrkesfag, Rapport 2018-11,
Søndre Land kommune, Tidlig innsats og tilpasset undervisning, Rapport 2018-10
Vågå kommune, Selvkost oppfølging av vedlikehold og investeringsbehov, Rapport 2018-9
Sel kommune, Selvkost oppfølging av vedlikehold og investeringsbehov, Rapport 2018-8
Øyer kommune, Leie av legekontor mv., rapport 2018-6
Gausdal kommune, Landbrukskontoret,
Lillehammer kommune, Lillehammer Olympiapark AS, rapport 2018-4
Øyer, Gausdal og Lillehammer, Lipro AS, rapport 20-3.
Oppland fylkeskommune, Prosjektstyring, rapport 2018-2
Forvaltningsrevisjonsrapporter 2017
Gjøvik kommune, Rusomsorg, rapport nr. 2017-17
Oppland fylkeskommune, Åpenhet-Journalføring, meroffentlighet og svar på henvendelser, rapport nr. 2017-13
Nordre Land kommune, Styring, ledelse og kontroll i og av barnevernet, rapport nr. 2017-12
Oppland fylkeskommune, Spesialundervisning, rapport nr. 2017-11
Lillehammer kommune, Internkontroll i byggesaksbehandlingen, rapport nr. 2017-10
Lillehammer kommune, Eierskapsforvaltning, rapport nr. 2017-9
Jevnaker kommune, Arbeidsgiverstrategi, rapport nr. 2017-7
Lillehammer kommune, Planlegging og styring av byggeprosesser, rapport nr. 2017-6
Oppland fylkeskommune, Planprosesser samhandling og rolleavklaring, rapport nr. 2017-5
Nordre Land kommune, Ansettelsesprosedyrer, rapport nr. 2017-4
Gausdal kommune, Internkontroll i byggesaksbehandlingen, rapport nr. 2017-3
Oppland fylkeskommune, Næringsutvikling, rapport nr. 2017-1
Forvaltningsrevisjonsrapporter 2016
Lunner kommune, Innkjøp, rapport, 2016-7
Øyer kommune, Internkontroll i byggesaksbehandlingen, 2016-6
Gausdal kommune, Tidlig innsats, 2016-5
Jevnaker kommune, Rammeavtaler, 2016-3
Nordre Land kommune, Selskapskontroll Vokks AS, 2016-2
Vestre Toten kommune, Rammeavtaler og innkjøpssamarbeid, 2016-1
Forvaltningsrevisjonsraporter 2015
Lillehammer kommune, Økonomistyring samhandlingsreformen, 2015-13.
Gran kommune, Kontraktsoppfølging, rapport 2015-9.
Oppland fylkeskommune, Regionale planprosesser, rapport 2015-7.
Nordre Land kommune, Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser, rapport 2015-5.
Oppland fylkeskommune, Stedsutvikling, rapport 2015-4.
Oppland fylkeskommune, Tildeling av skoleskyss, rapport 2015-3.
Gausdal kommune, Kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket, rapport 2015-2.