Forvaltningsrevisjon – Innkjøp, Lunner kommune

Målet med prosjektet er å undersøke om kommunen følger lov om offentlige anskaffelser ved gjennomføring av konkurranser og føring av anskaffelsesprotokoll. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Internkontroll i byggesaksavdelingen, Øyer kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke om byggesaksbehandlingen er underlagt tilfredsstillende internkontroll. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Tidlig innsats, Gausdal kommune

Målet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å undersøke om spesialundervisning blir tildelt i samsvar med regelverket i opplæringsloven og forvaltningsloven. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport Rammeavtaler, Jevnaker kommune

Formålet med prosjektet var å undersøke om kommunens praksis i forbindelse med bruk og oppfølging av inngåtte rammeavtaler er i samsvar med lov, forskrift og kommunens eget regelverk og om rådmannen har betryggende kontroll med etterlevelsen. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Selskapskontroll VOKKS, Nordre Land kommune

I selskapskontrollen danner selskapets vedtekter, kommunens eierskapspolitikk, forvaltningsloven og KS’ Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll med kommunalt/fylkes¬kommunalt eide selskaper og foretak samt regelverket som begrenser muligheten for offentlig støtte (herunder kryssubsidiering) benyttet som revisjonskriterium. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Rammeavtaler og innkjøpssamarbeid – Vestre Toten kommune

Målet med forvaltningsrevisjonen var å finne ut om kommunen har kontroll med hvorvidt bruken av inngåtte rammeavtaler er i samsvar med regelverket. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomistyring samhandlingsreformen – Lillehammer kommune

Revisjonen har undersøkt om rådmannen har tilstrekkelig styring og kontroll med den økonomiske situasjonen og utviklingen relatert til samhandlingsreformen. Bakteppet var den økonomiske utviklingen i 2013 og 2014, der utfordringene med å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten bidro til negative driftsresultat. Etter revisjonens vurdering har rådmannen tatt for lite hensyn til risikofaktorer ved budsjettering av utgifter i tilknytning til utskrivningsklare pasienter. Kommunen tok stor risiko ved ambisiøse målsettinger, samtidig med lite reserver i budsjettene. Rådmannen har gjennomført tiltak for å begrense de negative budsjettavvikene, men tiltakene har ikke vært tilstrekkelige eller vært satt inn for sent til å hindre betydelige merutgifter. Etter revisjonens vurdering har de prosessene som har pågått i formannskap og kommunestyre i 2014 forsinket gjennomføringen og dermed effekten av tiltakene. Revisjonen anbefaler derfor kommunen å gå gjennom og vurdere om prosessene for budsjettoppfølging er tilstrekkelig effektive. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon.

Forvalntingsrevisjonsrapport – Regionale planprosesser, Oppland fylkeskommune

Kontrollutvalget bestilte gjennomføring av en forvaltningsrevisjon innen tema «regionale planprosesser». Tre planer ble valgt ut som case for forvaltningsrevisjonen. Dette var «Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014- 2017», «Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016» og «Regional plan for Rondane-Sølnkletten».

Revisjonen så for det første på om plan- og bygningslovens regler om saksbehandling ved utarbeiding av regionale planer ble fulgt. For alle de tre planene var det kun på ett punkt som ble undersøkt at praksis ikke samsvarte med plan- og bygningslovens krav til saksbehandling, denne praksis ble endret da revisjonen pågikk. Revisjonen fant at framdriften i planprogrammene ble fulgt for alle de tre planene, videre at formelle krav til medvirkning var ivaretatt i planprosessen og at handlingsprogram var vedtatt for alle planene. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon.