Forvaltningsrevisjon – Planlegging og styring av byggeprosjekter, Lillehammer kommune

Formålet er å undersøke om kommunens systemer og prosesser er tilstrekkelige for å etablere et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for investeringene, samt å vurdere rapporteringsrutinene. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjon – Planprosesser -samhandling og rolleavklaring, Oppland fylkeskommune

Formålet med prosjektet er å undersøke forhold som påvirker medvirkning både hva gjelder ønske om og mulighet for deltagelse i planprosessen.
Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjon – Næringsutvikling, Oppland fylkeskommune

Målet med prosjektet er å vurdere Oppland fylkeskommune rolle for å fremme næringsutvikling i Oppland. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

10291rapportnaeringsutviklingendelig20170313

Forvaltningsrevisjon – Innkjøp, Lunner kommune

Målet med prosjektet er å undersøke om kommunen følger lov om offentlige anskaffelser ved gjennomføring av konkurranser og føring av anskaffelsesprotokoll. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Internkontroll i byggesaksavdelingen, Øyer kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke om byggesaksbehandlingen er underlagt tilfredsstillende internkontroll. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Tidlig innsats, Gausdal kommune

Målet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å undersøke om spesialundervisning blir tildelt i samsvar med regelverket i opplæringsloven og forvaltningsloven. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.