Forvaltningsrevisjon – Næringsutvikling, Oppland fylkeskommune

Målet med prosjektet er å vurdere Oppland fylkeskommune rolle for å fremme næringsutvikling i Oppland. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

10291rapportnaeringsutviklingendelig20170313

Forvaltningsrevisjon – Innkjøp, Lunner kommune

Målet med prosjektet er å undersøke om kommunen følger lov om offentlige anskaffelser ved gjennomføring av konkurranser og føring av anskaffelsesprotokoll. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Internkontroll i byggesaksavdelingen, Øyer kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke om byggesaksbehandlingen er underlagt tilfredsstillende internkontroll. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Tidlig innsats, Gausdal kommune

Målet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å undersøke om spesialundervisning blir tildelt i samsvar med regelverket i opplæringsloven og forvaltningsloven. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport Rammeavtaler, Jevnaker kommune

Formålet med prosjektet var å undersøke om kommunens praksis i forbindelse med bruk og oppfølging av inngåtte rammeavtaler er i samsvar med lov, forskrift og kommunens eget regelverk og om rådmannen har betryggende kontroll med etterlevelsen. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Selskapskontroll VOKKS, Nordre Land kommune

I selskapskontrollen danner selskapets vedtekter, kommunens eierskapspolitikk, forvaltningsloven og KS’ Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll med kommunalt/fylkes¬kommunalt eide selskaper og foretak samt regelverket som begrenser muligheten for offentlig støtte (herunder kryssubsidiering) benyttet som revisjonskriterium. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Rammeavtaler og innkjøpssamarbeid – Vestre Toten kommune

Målet med forvaltningsrevisjonen var å finne ut om kommunen har kontroll med hvorvidt bruken av inngåtte rammeavtaler er i samsvar med regelverket. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.