Forvaltningsrevisjonsrapport – Selvkost og oppfølging av vedlikehold/ Investeringsbehov, Lesja kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke i hvilken grad administrasjonen overholder kravene i lov og forskrifter om selvkostberegninger og om det foreligger hensiktsmessige oppfølgning av investering og vedlikehold. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Målstyring og kvalitet, Gran kommune

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å undersøke og vurdere om kommunens mål- og resultatstyring fungerer tilfredsstillende, med et spesielt fokus på kvalitetsmål. Prosjektet har et styringsperspektiv og det er lagt vekt på å se på sammenhengen i styringen mellom de ulike nivåene (politisk nivå, rådmannsnivå, virksomhetsnivå, og eventuelt underliggende enheter), samt sammenhengen mellom overordnede mål, styringsindikatorer, resultatrapportering og evaluering. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Ressursbruk yrkesfag, Oppland fylkeskommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å analysere fylkeskommunens ressursbruk knyttet til yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Tidlig innsats og tilpasset undervisning, Søndre Land kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke kommunens (skolenes) oppfølging av de rutiner som er utarbeidet i forbindelse med tidlig innsats og tilpasset opplæring, og hvordan man oppdager og kartlegger elever som har ekstra behov. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Selvkost og oppfølging av vedlikehold/ Investeringsbehov, Vågå kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke i hvilken grad administrasjonen overholder kravene i lov og forskrifter om selvkostberegninger og om det foreligger hensiktsmessige oppfølgning av investering og vedlikehold. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Selvkost og oppfølging av vedlikehold/ Investeringsbehov, Sel kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke i hvilken grad administrasjonen overholder kravene i lov og forskrifter om selvkostberegninger og om det foreligger hensiktsmessige oppfølgning av investering og vedlikehold. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Personvernerklæring

Innlandet Revisjon IKS har utarbeidet en personvernerklæring knyttet til behandling av personopplysninger i tilknytning til utøvelse av revisjonstjenester.

Eierskapskontroll – Jorekstad AS

Hovedproblemstillingen er om eierskapsinteressene i Jorekstad AS utøves i samsvar med aktuelle lovbestemmelser, kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.